Procedure

Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan bij de directeur van de school een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft.
Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen: 
  • naam en adres van de belanghebbende 
  • datum 
  • omschrijving van het genomen besluit 
  • argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het besluit 
  • handtekening van de belanghebbende
Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Dat kunt u doen bij de rechtbank.