Jaarlijks organiseren we diverse feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, enzovoort. De organisatie is in handen van commissies, die bestaan uit ouders en teamleden. Alle ouders uit de diverse commissies samen, noemen we Activiteitencommissie. 

De informatie over dit ouderbijdragen van dit schooljaar leest u op
https://www.deplataanvelsen.nl/Ouders/Ouderbijdragen 
Hieronder leest u algemene informatie. 

De vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Toch hebben scholen jaarlijks kosten, waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat dan om activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Scholen mogen ouders een bijdrage in deze kosten vragen. Voorwaarden zijn dat de bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de MR hiermee hebben ingestemd. 

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om feesten en activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, de kerstviering, schoolreisjes en sportdagen. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan alle extra activiteiten die de school organiseert.
Overige schoolkosten waar u tijdens een schooljaar mee te maken kunt krijgen, zijn kosten voor de schoolfotograaf. Er is geen verplichting om de foto’s te kopen. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld. De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen jaarlijks aan de MR.

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging

Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door professionele medewerkers van een kinderopvangorganisatie en/of personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat hier geen onderwijsgeld voor ingezet hoeft te worden. 

Inning via Schoolkassa van ParnasSys

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks via iDEAL betalen. 

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?

De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.
U kunt hierover meer informatie krijgen bij de administratie van De Plataan of kijken op internet via: Gemeente Velsen tegemoetkoming schoolkosten