Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door de stichtingsdirectie worden besluiten genomen die meerdere of alle scholen aangaan. De notulen van de GMR worden in de vergadering van de MR besproken. In de GMR hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten.

De heer Maarten ter Horst vertegenwoordigt onze school in de GMR. De GMR heeft een eigen website: www.gmrfedra.nl. Op de website is onder andere het reglement te downloaden. Op de website van Fedra (www.fedra.nl) zijn de reglementen ook in te zien, ze zijn tevens op school beschikbaar.