Informeren van ouders die hun kind(eren) gescheiden opvoeden

Op deze pagina leest u, op hoofdlijnen, hoe wij ouders die hun kind(eren) gescheiden opvoeden informeren, en met wie wij in gesprek (mogen) gaan.
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. 'De school' neemt hiermee een neutrale positie in en handelt op basis van het protocol ‘Informeren gescheiden ouders’.

Uitgangspunt: Beide ouders (te)gelijk of elkaar informeren
Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind.  Alleen in uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk. Ouders doen hiervoor schriftelijk een verzoek bij de directie van de school. We gaan hierna graag met u in gesprek over uw verzoek om te bespreken in welke gevallen dit wel kan, en wanneer dit bijvoorbeeld vanwege de gespreksvorm of -inhoud niet realistisch is. 

Schriftelijke informatie dubbel?
Veel informatie wordt digitaal verstrekt. Met name informatie voor de hele groep of de hele school is te vinden in Klasbord. Algemene informatie is te lezen op onze website en op ons schoolvenster. Ook de schoolgids is voor iedereen te downloaden, via de knop bovenaan onze site. 
In enkele gevallen wordt informatie schriftelijk verstrekt. In beginsel gaan we ervan uit dat u deze informatie zelf d.m.v. een kopie, scan of foto aan de andere ouder verstrekt. Wanneer ouders toch twee exemplaren vanuit school willen ontvangen, kunnen zij dit schriftelijk aanvragen bij de directie.

Schriftelijk op de hoogte brengen van echtscheiding, gezag en eerstverantwoordelijke ouder
Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte brengen van een echtscheiding. Daarbij is het belangrijk dat u (samen) aangeeft welke ouder(s) gezag hebben. Vaak bent u dit samen. Soms bepaalt de rechter anders. Daarnaast vragen we ouders aan te geven wie de eerstverantwoordelijke ouder wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van ziekte. 

Nieuwe partner(s)
Na een scheiding krijgen ouders soms een nieuwe partner. Gelukkig zien we meestal dat deze nieuwe partner heel betrokken is bij het kind/de kinderen. Toch is het van belang dat u op de hoogte bent van de wettelijke positie van een nieuwe partner, en hoe wij hier als school mee omgaan.

Volgens de wet persoonsgegevens is de nieuwe partner een ‘derde’. Dit betekent dat wij niet zonder meer informatie mogen uitwisselen met deze partner, zonder dat beide ouders - met gezag - daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Wij maken hierbij een onderscheid tussen praktische en privacygevoelige informatie.

Praktische informatie; zoals informatie over een excursie, hoe de dag is verlopen, of bijvoorbeeld het meegeven van een nieuwsbrief valt niet onder de AVG en delen wij wel met een nieuwe partner. Overigens staat deze informatie meestal in Klasbord.

Privacy-gevoelige informatie; zoals informatie over de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze informatie delen wij niet met de nieuwe partner, tenzij beide ouders met gezag daar toestemming voor hebben gegeven.

Nieuwe partner toestemming geven?
Wanneer u graag wil dat uw nieuwe partner meegaat naar een gesprek, en/of informatie over de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling ontvangt, dan moet u dit (samen) schriftelijk kenbaar maken bij de directie. Hiervoor gebruikt u dit formulier [klik hier]Beide ouders met gezag moeten deze toestemming ondertekenen. 

Het formulier is voor De Plataan als nieuw hulpmiddel ontwikkeld. Het helpt ons het gezag en toestemming 'voor nieuwe partners' goed in beeld te krijgen. De komende tijd zal aan alle ouders die hun kind(eren) gescheiden opvoeden gevraagd worden het formulier in te vullen. Wijzigt het gezag of toestemming? Vult u dan (samen) opnieuw het formulier in.

Zie voor meer informatie de pagina 'Fedra'.
Of klik hier om direct het beleidsstuk te lezen dat voor alle Fedrascholen geldt.